Salas Bästa Nyheter

Dags att handla för Sala!
28 aug 2012

Sala stadskärna bjuder besökaren på det mesta från pittoreska rutnätskvarter i trähusbebyggelse, mysiga caféer, Salaunika butiker och nationella butikskedjor. Salas charm har slagit rot hos oss som bor i Sala men även hos många besökare som återvänder hit.
Salas handel har traditionellt varit stark och Sala har länge varit den naturliga platsen att göra affärer och det faktum att Sala numera utgör en viktig nod i riksvägs- och järnvägsnätet möjliggör för en framtida utvecklingspotential.

Handelsindex är ett bra och enkelt sätt att utläsa hur köpkraften går mellan kommunerna och Sala har ett underskott i handelsbalansen. Endast 87% av Salas totala köpkraft stannar kvar medan komuner som Västerås har 150%. Sala har gjort en stark upphämtning från 79% år 2007 till 87% år 2012 vilket möjliggjorts genom flera butiksetableringar. Dock så har sällanköpshandeln aldrig lyckats komma upp i de nivåer som fanns i början av 1990-talet då det faktiskt bedrevs tre livsmedelsbutiker i staden. Västerås stad gjorde på 1980-talet stora satsningar på handeln vilket idag utgör en betydande del av arbetsmarknaden i Västerås. I Sala skedde istället trafikhindrande åtgärder under 1970-talet som undan för undan kvävde handeln för att slutligen slå spiken i kistan när Domus, ICA och Hemköp flyttade ifrån centrum (samtliga med hänvisning till för dålig tillgänglighet och parkering). Ytterligare försämringar gjordes under 2000-talet då Postenparkeringen bebyggdes. Denna parkering försörjde primärt Norrbygatan med kunder. Ersättningen, i form av p-platser bakom Idrottshallen, har successivt börjat fylla Postenparkeringens funktion för långtidsparkering. 

För Salas del så innebär handeln att c:a 500 personer är sysselsatta inom detta segment. En ökning av handelindex upp emot en normalsituation, index 100, skulle med andra ord innebära att vi även ökar antalet anställda rejält med flera hundra personer.
Boverket gav år 2004 ut en bok för stadsplanerare med namnet ”Dags att handla nu”. Den talar rent konkret om att staden måste anpassa sig så att besökaren/kunden på ett enkelt sätt parkerar på ett ställe och gör de flesta av sina ärenden och inköp i centrum och avslutar med att fylla två kassar med livsmedel och åker hem med sin bil. Det är oacceptabelt i en ekokommun som Sala att vi måste åka med bilen i cirklar och tvärs över staden för att få ihop alla inköpsärenden. 
Vilka utmaningar står då Salas handel inför när nu alla kommuner i vårt närområde rustar sig för drabbning? Västerås satsar stort på Erikslund och har sedan tidigare varit duktiga på att förlägga handeln i kluster som t.ex. bilhandeln. Enköping försöker få till etableringar längs med E18. I Avesta har man försökt koncentrera livsmedel till centrum genom att klämma in en ICA kvantum bredvid COOP mitt i stadskärnan. Detta i kombination med rejäla parkeringsplatser, synergier med sällanköpshandeln i Plushuset och ett starkt samarbete har gjort att Avesta gått upp rejält i sitt handelsindex.
Redan idag finns det upparbetade kontakter med Satsa på Sala och detta bör formaliseras och understödjas mycket kraftigare. Bl.a. så måste vi ha personal som driver och samordnar dessa frågor. Majoritet och opposition har numera likartade uppfattningar om handelns betydelse, bl.a. så har partierna likartade åsikter om satsningar på julbelysning, satsningar på Fridhem m.m.
Sala måste därför möta dagens och morgondagens utmaningar och konkurrens från grannkommunerna med djärva och kloka satsningar. Majoritetens svar på dessa utmaningar är att med tydlig hand peka ut var handeln skall bedrivas samt förstärka centrumhandeln genom att etablera livsmedel i stadskärnan, tillgodose parkeringsplatser och tillgänglighet i centrum, stärka samarbetet med de privata aktörerna samt möjliggöra externhandel i stadsnära anslutning.