Salas Bästa Nyheter

Sala behöver en plan för idrott och motion
07 maj 2013

Sala kommun behöver även en kommunal plan för idrott och fritidslivet i Sala!


Under 2012 drev Salas Bästa igenom att kommunen skulle få en efterlängtad kulturplan i Sala.
Under planeringen av kulturplanen kom det då också fram under diskussioner mellan dåvarande ordförande i kulturutskottet, (Hanna Westman Sbä) med både kultur och fritidsenheten och föreningslivet att det även behövs en strategi för hur Salas idrottsliv ska utvecklas! Det finns sedan tidigare majoritet ett förslag för hur vision Lärkan ska utvecklas, men vision Lärkan är bara en del av idrottsverksamheten i Sala, precis som att Kulturhuset bara är en del av kulturverksamheten i Sala.  För att Sala kommun ska kunna stödja de föreningar som idag lägger ner massor av ideellt arbete med att utveckla idrotten och andra fritidsaktiviteter och de ska få större förtroendet för Sala kommuns politiker, anser vi att det är av vikt att vi tillsammans arbetar fram en långsiktig plan även för idrott och andra fritidsaktiviteter i Sala.  Genom att lägga en långsiktig strategi tillsammans med föreningslivet som sträcker sig längre än en mandatperiod kommer det att bli lättare för både förvaltning, politiker och föreningsliv att veta vad de kan förvänta sig av Sala kommuns satsningar på idrott från nu in i framtiden.


Vi politiker måste både tänka mer långsiktigt för att få någon verkstad, och vi måste arbeta närmare de ideella krafterna i samhället och näringslivet för att bygga långsiktiga relationer för att skapa tillväxt.  Rätt investering i rätt tid, under lång tid som även passar in på de behov som föreningar har som vill satsa på sin verksamhet för att få den att växa. Om Sala kommun ska arbeta mot att nå sin vision 2024 med 25000 invånare krävs det att kultur och fritid får sin del av utvecklingen.  Här finns det precis som inom kulturverksamheten också massor av möjligheter att skapa aktiviteter och interaktioner med det lokala näringslivet och även större sponsorer i framtiden. Genom att samverka kommun-föreningsliv-näringsliv utvecklas kommunen och tillväxten ökar samt att vi tillsammans bygger upp fler starka varumärken i Sala kommun som både näringsliv och föreningsliv kan dra nytta av i sin marknadsföring. Det stärker även Sala kommuns varumärke när vi ska konkurrera med andra kommuner om invånare. 


Vi yrkar därför:
Att kommunfullmäktige sätter ihop en tillfällig idrotts och fritidslivsberedning, som under 2013 arbetar med att ta fram en ”Kommunal strategisk plan för idrott och fritidsliv i Sala”,
d v s en långsiktig plan på 12 år, (3 mandatperioder) som påvisar det behov som föreningslivet i Sala har inom idrott och fritidsliv i nära samarbete med föreningslivet, näringslivet och förvaltningen.


Att den kommunala planen för idrott och fritidsliv innehåller:
- En nulägesanalys, strategiskt långsiktig plan på 12 år framåt, för att även kunna ge förslag till det totala investeringsbehovet inom idrott och fritidslivet.
- Kommunens möjligheter att genomföra dessa investeringar via samarbete med näringslivet
- En årlig handlingsplan med start fr o m 2014 som redovisar både möjliga gemensamma aktiviteter och investeringar per år.


Att de kortsiktiga investeringar som man tänkt genomföra under 2013 i vision Lärkan genomförs under året om föreningslivet så önskar, men att de långsiktiga investeringarna läggs in i den långsiktiga planen för att genomarbetas ordentligt tillsammans med föreningslivet och näringslivet för att påskynda och säkerställa att det finns täckning för investeringsbehovet.


Att beredningen redovisar allt inför kommunfullmäktige senast november 2013.

Sala, den 5 Maj 2013:


Marcus Andersson, Partiordförande Salas Bästa

Daniel Ahlin, kommunfullmäktige Salas Bästa

Magnus Eriksson, kommunfullmäktige Salas Bästa

Victoria Pahlén, kommunfullmäktige Salas Bästa

Peter Östlund, kommunfullmäktige Salas Bästa

Bror-Erik Andersson, kommunfullmäktige Salas Bästa