Salas Bästa Nyheter

Sala behöver fler skattebetalare!
09 jul 2018

Salas Bästas vision är att Sala kommun ska bli Sveriges bästa kommun att leva, bo, arbeta och besöka. Vi siktar på stjärnorna för att tydliggöra att helheten är viktig. Sala kommun har under lång tid haft färre och färre invånare mellan 20-64 år, samtidigt som övriga åldrar nu ökar. Det innebär att det blir färre och färre skattebetalare som kan betala för våra ökade behov inom välfärden. Sala kommun har sedan 2010, då vi kom in i politiken aktivt börjat arbeta för att vi ska bli fler invånare. 2011 togs bl a. Salas Bästas mål att bli 25000 invånare i Sala som vision i fullmäktige vilket tydliggjorde att Sala ska växa – inte minska. 2017 slog kommunen befolkningsrekord vilket är positivt. Sala är nu fler invånare än någonsin tidigare, men fortfarande färre och färre skattebetalare jämfört med de vi ska försörja. Vi behöver få fler unga att vilja stanna i Sala och fler att vilja utbilda sig och fler välutbildade att flytta hit för att klara nuvarande och kommande behov. Vi måste växa hållbart!

antal invånare 20-64 år

Detta är ett nationellt problem vilket innebär att det även handlar om konkurrenskraft. Sala kommun konkurrerar om arbetskraft och de lokala näringslivet skriker efter arbetskraft. Vi måste därför förhålla oss till det och lägga fram förslag på hur vi ska klara av att öka antalet skattebetalare och skatteintäkter för att kunna erbjuda en kvalitativ välfärd till Salas medborgare. Vi vill arbeta för att våra medborgare ska ges chans till att kunna bidra mer till samhället och ser därför att det är viktigt att göra det möjligt, istället för att höja skattenivåerna i Sala, som redan är för höga. Vi har därför tagit sikte på detta i vår valrörelse och kommer att lansera flera förslag på hur vi kan bli mer konkurrenskraftiga som kommun och hur vi kan stärka våra kommuninvånares chanser till att kunna bidra till att vi får den bästa välfärden i Sverige!- KOMPETENSUTVECKLINGSMÖJLIGHETER - CAMPUS SALA & ARENA ÖSBY

Vi vill skapa möjlighet för det lokala näringslivet att tillsammans med Sala kommun och andra instanser såsom regionen och högskolorna skapa ett Campus Sala där du kan erbjudas olika vuxenstudier, kompetensutveckling och yrkesutbildningar utifrån de lokala behoven vi har i Sala. Tanken är att det ska ge fler Salabor möjlighet att få ett jobb lokalt och kommunen och näringslivet möjlighet att få rätt kompetens till de arbeten som finns. Vi hoppas också att det ska göra det möjligt för fler ungdomar att studera högre studier i Sala via webben och i samarbete med högskolorna även ta tentor på hemorten så som de har i Avesta. Så att du kan arbeta och bo i Sala och studera samtidigt. Vi vill ha ett Campus med studentbostäder för att få fler ungdomar att kunna ta första steget hemifrån och ge dem en möjlighet att flytta hemifrån. Med fler ungdomar kvar i Sala ökar också utelivet i Sala vilket bidrar till att det blir fler aktiviteter för alla.

BÄTTRE KOMMUNIKATION MED MEDBORGARE OCH SNABBARE HANTERING AV PROCESSER - MINA SIDOR - OCH EN DIGITALISERAD BYGGLOVSPROCESS

För att förankra beslut som tas och för att bättre kunna kommunicera med medborgare behöver kommunen utveckla sin kommunikationsstrategi och sina interna verktyg. All kommunikation måste ta ett steg in i framtiden, då allt fler helst vill kommunicera digitalt. Både internt inom kommunen och gentemot medborgarna behöver det uppgraderas. Vi föreslår därför att Sala kommun gör som många andra kommuner redan gjort, inför ”mina sidor” på Sala.se. På mina sidor ska du kunna gå in som privatperson, företagare, förening eller anställd och få riktad info. Här ska du kunna göra ansökningar och följa dem fram till beslut. Du kan då nå den info du behöver 24 timmar om dygnet, världen över. Mina sidor ska även fungera som app i mobilen. 2011 tog Salas Bästa fram idéen med en reklamationsapp där du som medborgare kan reklamera fel i din omgivning – Sala Appen. Den är fortfarande ganska okänd, p g a att den inte kommunicerats ut tillräckligt. Vi tror att mina sidor skulle kunna frigöra handläggarresurser, när det är brist på personal inom offentlig sektor och förbättra servicen till medborgare, företag, föreningar och även anställda.
- Vi vill ha ”mina sidor”
- vi vill ha mer digitaliserad handläggning
- Vi vill att kommunen tar fram en digitaliseringsplan & kommunikationsplan
- Vi vill satsa på utbildning inom digitalisering till personalen
- Vi vill ha webbshop för de anställda, med upphandlade leverantörer


VI VILL BLI EN NPF-Säker skolkommun 2024

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla barn och elever vill vi att Sala kommun satsar på att vara en NPF-säker skolkommun 2024.Det finns idag många barn och unga med diagnoser, så också i Sala kommun. NPF står för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och de vanligaste diagnoserna är ADHD, ASD/Aspergers syndrom och Tourettes. Personer med diagnoser inom NPF upplever ofta ett utanförskap i skolan och mår dåligt. Vi vill genomföra en kompetenshöjning som börjar med kompetensutveckling för rektorer, lärare, förskollärare och senare också en översyn av lokaler som anpassas efter NPF-barnens behov. Att höja kompetensen inom NPF gynnar inte bara barn och elever med diagnosen. Det som fungerar för barn och elever med NPF är bra för alla och gör så att de barn som idag får kämpa mest för att klara av skolan mår bättre och har större möjligheter i framtiden att få arbete.

VI MÅSTE PLANERA TILLVÄXTEN I SALA FÖR ATT DEN SKA BLI HÅLLBAR!

Framförallt så behöver politiker och verksamhet planera mer långsiktigt, vi behöver tänka 5, 10, 20, 30 års perspektiv och räkna hem olika investeringar ur både folkhälsoperspektiv och ekonomiskt perspektiv. Vi vill dela upp Samhällsbygget i etapper, d v s att vi planerar för hur vår kommun ska utvecklas och dela upp investeringarna i olika etapper och projekt som både politiker och verksamhet och medborgare kan delta i, följa upp och bedöma samhällsnyttan av. Genom att öka möjligheterna till påverkan och tydliggöra vad vi vill och planerar göra, förankras beslut innan de ska tas och vi slipper tilläggsförändringar, överklaganden och upprörda samhällsmedborgare. Diskussionerna kommer att bli längre och visst kommer en och annan medborgare bli upprörd, men vi tror att samarbeten mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv är avgörande för långsiktiga mål. Politikers jobb är inte endast att styra och peka med hela handen det är även att använda öron, ögon och räcka ut handen för att komma fram till beslut som är förankrade.

Vi vill få till mer byggbar mark och aktivt marknadsföra de lediga tomter som finns både i centrala Sala och i ytterorter tillsammans med de skolor som finns. För att få många unga familjer att vilja bo här krävs möjligheter att kunna bygga sitt egna hem, att du kan flytta till lediga lägenheter som ung och göra en bostadskarriär även i Sala. Genom att arbeta för att fler yngre stannar kvar ökar vi vår försörjningskvot, d v s vi får fler mellan 20-64 år som bor kvar och kommer hit. Med fler skattebetalare kan vi bygga fler boenden för de äldre. Vi ser det också som positivt att näringslivet är intresserad av att hjälpa till med byggandet och själva tar ett samhällsansvar att förse Sala kommun med fler bostäder. Intresset för att bygga i kommunen har aldrig varit större. Det ska vi se till att det håller i sig. Nu byggs trygghetsboende för äldre både i Ransta och förhoppningsvis även på fler tillväxtorter. Ett ökat intresse från större företag innebär fler möjligheter för det lokala näringslivet och fler lokala arbetstillfällen.
 300 nya bostäder per år ska byggas i kommunen.
 Sala kommun ska ha en markreserv.
 Tillstånd & bygglovshantering ska fortsätta förenklas och erbjudas digitalt.
 Upp till 7 villor ska kunna byggas utan detaljplan i översiktsplanerat område
- Vi vill dela in översiktplaneringen i kommundelar Sala stad, Norra, Södra, Östra och Svartådalen för att tydliggöra fördelarna med varje kommundel och lättare kunna ge information om varje kommundel på hemsidan.

Om du är mer intresserad av att läsa vårt valmanifest läs mer här >>