Salas Bästa Nyheter

Salas Bästa blir vågmästare
15 nov 2012

Nu inleds en ny era för Salas Bästa, efter många varv i både press och diskussioner mellan oss partier i Framtid Sala, står nu Salas Bästa som vågmästare igen. Socialdemokraterna har valt att samarbeta med vänsterpartiet istället för oss trots att detta innebär att inget av deras förslag kan gå igenom utan att vi eller SD röstar för. De kan ju samarbeta med Alliansen förstås, men då de deklarerat att de tänker fortsätta driva våra gemensamma frågor och Alliansen sagt nej fler gånger än ja, låter detta ytterst tveksamt med tanke på att de förslag som fanns med i tolvpunkts programmet som inte är våra förslag är väldigt ideologiska från de rödas håll. Men man vet ju aldrig? Hur som helst så kommer vi att rösta på det vi anser passa bäst in på vår politik nu. D v s utvecklande bra förslag som förändrar Sala till det bättre.


Här är de frågor som fanns med i 12 punkts programmet, om ni tittar vidare på vår sida eller läser vårt valmanifest från 2010 så kan ni se själva att många av punkterna kommer från oss! Vi tydliggör även nedan vilka punkter som inte är våra!


Majoritetens samarbetsavtal
1. Kommunen skall kraftfullt verka för och stödja entreprenörsanda, företagsetableringar och företagsutveckling i syfte att skapa fler arbetstillfällen, ökad tillväxt och inflyttning till kommunen. Stödet till FtgC minskas och en person med ansvar för etableringsfrågorna anställs inom kommunen.Vårt förslag

2. Ett servicekontor inrättas för företagare och medborgare. En väg in för alla aktörer. Enklare beslut skall kunna tas över disk. Vårt förslag

3. Möjliggöra barnomsorg på obekväm arbetstid. Kvälls-, natt- och helgöppna förskoleplatser skapas för att möta de villkor som idag ställs på föräldrar på arbetsmarknaden. Vårt förslag, men även sossarnas

Vårdnadsbidraget avvecklas under mandatperioden. Inte vårt förslag

4. Gymnasieskolan ges ökade resurser för att möta upp Gy 11 och dra till sig flera elever till attraktiva spetsutbildningar. Ett utvecklingsarbete startar tillsammans med personalen för att möjliggöra utbildningar med intag regionalt eller på riksnivå, särskilt fokus skall riktas på att möjliggöra småföretagargymnasium med hantverksinriktningar. Vårt förslag

5. En välfungerande allmännytta är en viktig resurs i en aktiv bostadspolitik och där är Salabostäder en viktig aktör. Inte vårt förslag Energieffektiva bostäder/kontor på områdena norr om järnvägsstationen och i anslutning till Lasarettsområdet underlättar både studier och arbete på annan ort i kombination med boende och företagande i Sala. Vårt förslag
6. Vi kommer att ta initiativ till att kommunen och Landstinget bildar ett kommunalförbund för att utveckla närsjukhuset tillsammans med landstinget. Inte vårt förslag.

7. En multifunktionell, digitaliserad, tekniskt utrustad och centralt placerad kulturlokal/ kulturaktivitetshus skall vara på plats innan mandatperiodens utgång. En utredning tillsätts med uppgift att inbjuda föreningar, näringsliv och övriga intresserade till samråd. Vårt förslag

8. Vi vill göra centrum mer livligt – utbudet av aktiviteter, nöjen, hotell och samlingslokaler behöver ökas. Vi vill påskynda arbete med plan för Sala stad och ta fram och realisera idéer hur man konkret kan utnyttja stadskärnas potential. Samtidigt vill vi utveckla stadsparken till en levande kultur- och rekreationsområde. Allt i syfte att göra staden attraktivare och tryggare att vistas i. Vårt förslag

9. Bygderåd inrättas på landsbygden med inflytande på och pengar till skötsel och utveckling av gemensamma ”bynära angelägenheter”. Vårt förslag

10. Utbyggnaden av Lärkans sportfält sker med beaktande av funktionella lösningar för idrottsSala. Vårt förslag Badhuset upprustas och får bubbelpool samt höj- och sänkbar varmvattenbassäng. Inte vårt förslag Öppettiderna ses över med inriktning på öppethållande under sommarmånaderna. Inte vårt förslag

11. Silvervallen detaljplaneras till ett område för flerbostadshus. Området kan tillföra centrala Sala en modern bebyggelse men samtidigt mer grönt och fler mötesplatser Syftet är att ”binda ihop” centrum med Östra kvarteren. Centrum är en lika naturlig handelsplats som Fridhemsområdet. Vårt förslag

12.Sala silvergruva är en ”riksclenod” som vi gärna ser att staten tar ökat ansvar för. Vi vill värna om och utveckla gruvområdets attraktivitet genom att bjuda in flera entreprenörer. En utredning under kommunchefens ledning bör kunna visa på möjligheterna att förändra bolagsordningen rörande de kulturhistoriska fastigheterna vid Sala Silvergruva AB. Målsättningen är att på sikt kunna minska kommunens verksamhetsbidrag och att gruvan kan stå på egna ben. Vårt förslag