Salas Bästa Nyheter

Salas Bästa yrkande Budget 2013
29 dec 2012

Salas Bästa ansåg inte att det förslag som kommunstyrelsen lagt var ett förslag som var för Salabornas bästa. I deras förslag finns det med besparingar på skolan som vi anser vara tillväxthämmande och kvalitetssänkande. Här är Marcus Anderssons (Sbä)s yrkande i KF den 17 December 2012:


Att bifalla Kommunstyrelsens forslag till reviderad driftsbudget 2013-2015 med följande förslag till forändring:


Att besparingskravet på l miljon kronor per år for Bildnings- och lärandenämnden tas bort samt att ramen utökas for 2014 med ytterligare 4 miljoner kronor och for 2015 med 4 miljoner kronor.

Att till Vård- och utbildningsnämnden skjuta till utöver ram ytterligare l miljon kronor för 2013, ytterligare 4 miljoner kronor for 2014 och ytterligare 12 miljoner kronor år 2015.

Att besparingskravet på Kommunstyrelsens förvaltning ökas utöver föreslagen ram med 2 miljoner kronor for 2013, lO miljoner kronor for 2014 och 25 miljoner kronor for 2015.

Att en lokalstrateg anställs hos kommunstyrelsens forvaltning, senast andra kvartalet 2013, och att medel till detta skall rymmas inom forvaltningens budget.

Att en marknadschef, i likhet med det system som Enköpings kommun har, anställs hos kommunstyrelsens förvaltning, senast andra kvartalet 2013, och att medel till detta skall rymmas inom förvaltningens budget.

Att kommunstyrelsen upparbetar rutiner for hur arbetet med samverkansrådet for landsbygden kan ske så att landsbygden kan vara med och diskutera prioriteringen av investeringsmedel som avsätts för detta i investeringsbudgeten.

Att Bildnings- och lärandenämnden utreder och presenterar for Kommunfullmäktige senast l juli 2013 på vilket sätt som förskolan kan temporärt växa vid större barnkullar utan att kommunen ska bygga nya forskolor och att även utreda hur en utbyggnad av systemet med dagbarnvårdare i hemmet skulle kunna fungera i sådana tider.

Att bifalla Kommunstyrelsens forslag till reviderad investeringsbudget 2013-2015 med följande förslag till förändring:


Att investeringen om 10 miljoner kronor i ett storkök på Ösby naturbruksgymnasium tas bort

Att medel om 5 miljoner kronor för år 2014 beviljas för Stora torgets upprustning, i enlighet med Ingemar Larssons medborgarförslag om försköning och tillgänglighetsanpassning.

Att 2 miljoner kronor sätts av for 2014 till försköning av entreer till staden. Med uppdrag till tekniska kontoret att finna samfinansiering med näringslivet och att forslag på försköning tas fram i kulturplanen tillsammans med fOreningslivet

Att Sala kommun i samverkan med föreningslivet i Sala damm i positiv anda skall främja och stödja projektering och genomförande av en cykelväg från Sala stad till Saladamm så att kommunfullmäktiges tidigare beslut kan realiseras med hjälp av flera aktörer i samverkan.

Att Kommunstyrelsen tillsammans med privata aktörer, foreningar, bolag m.m. utreder ett samägande av Lärkan samt vad detta skulle kunna få for konsekvenser på utbyggnadstakten av Lärkans sportfält Utredningen skall presenteras för Kommunfullmäktige senast maj 2013.

Att kommunstyrelsen inom sex månader skall presentera konsekvenserna av vad en utförsäljning av delar eller hela det befintliga skogs- och fastighetsbeståndet skulle innebär for kommunens ekonomi i syfte att klara framtida investeringsbehov.

Sala den 17 december 2012
Marcus Andersson
T. f. Gruppledare Salas Bästa
Sala

Kommentarer till våra yrkanden:

Salas Bästa anser att det är bättre att lägga besparingskrav på kommunstyrelseförvaltningen istället för på skolan och vård och omsorg. När det gäller skolan anser vi att det krävs mer resurser för att klara av tillväxten som vi anser är positiv. Vi tycker dock att vi måste bli mer effektiva när det gäller att hitta verksamhetsformer. Att bygga nya lokaler såsom vi nu gjort uppe vid Gärdesta är inte en flexibel lösning. Det har kostat massor av platser. Samtidigt så har kommunen aktivt arbetat mot att dagbarnvårdare ska kunna erbjudas i kommunen. Vi anser att dagens föräldrar själva måste få välja och vill hellre ta fram fler alternativ på verksamheter att välja mellan. Det kan t ex vara barnvaktsjour, istället för nattis eller helgis. Dit föräldrar kan ringa och boka upp en barnvakt som kommer hem till dem. Barnen får sova hemma i sin säng, ungdomar har möjlighet att få extra arbete och kommunen behöver inte stå för lokaler. Skolan behöver också mer resurser då lärarlönerna har höjts betydligt mer än det som Socialdemokraterna lagt in i sin budget. För att vi ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare och få behålla bra lärare i kommunen krävs det att vi tar höjd för ökade löner de kommande åren.


Vi ville också satsa på hela vård och omsorgen, inte bara äldreomsorgen, då det är många barn och vuxna som far illa under lågkonjunkturer. Förutom äldreomsorgen som får sina ökade krav på nattbemanning inom demensvården ökar även kostnaderna för arbetslösheten under lågkonjunkturen, särskilt nu när allt fler står utanför a-kassan. Vi valde därför att skjuta till ännu mer pengar till hela Vård och omsorgsnämnden.

Då vi tagit del av både Skattebetalarnas utredning 2006 om Sala och Kommunexpertens utredning 2009 där det tydligt framgår att kommunen är förvaltningstung, d v s att vi troligen gör dubbelarbete, driver saker via kommunen som skulle kunna göras effektivare av andra utförare etc har vi istället valt att lägga stora besparingar på övrig verksamhet. I en utredning gjord av företaget Fasticon, framgår det att Sala kommun kan spara mellan 22-40 miljoner per år, bara genom att gå igenom sitt eget fastighetsbestånd och skötsel. Vi har påpekat detta sedan vi kom med i Framtid Sala 2010 och försökt att få igång ett arbete med detta inom organisationen. Omorganisationen som nu sker inom kommunen tyder på att de bara har skrapat på ytan ännu. Vi tror att genom att låta en utomstående konsult arbeta aktivt med detta tillsammans med kommunchefen kan vi sänka kostnaderna redan 2013. Därför har vi valt att lägga hela vår besparing på kommunstyrelseförvaltningen. Att begära att Tekniska kontoret och Samhällsbyggnadskontoret själva ska välja bort vilka delar som ska vara kvar i kommunal regi funkar inte. Det behövs nya ögon för att förändra en inarbetad förvaltning.


När det kommer till att satsa på Salas utveckling, så tror vi starkt på att kommunen måste börja marknadsföra sig. Vi anser därför att det är viktigt att slå fast att detta ska prioriteras i budgeten. Vi vill också att våra medborgare runt om i kommunen ska få mer att säga till om, när det gäller utveckling av sin hembygd och vill därför att investeringsbudgeten och samverkansrådet som fanns med i 12 punktsprogrammet kommer igång. Vi vill också satsa på att försköna våra entréer och stora torget så att de som åker förbi oss via nya FÖRBIFARTEN lockas att besöka oss istället och de som väljer att besöka oss välkomnas till ett vackert tillgänglighetsanpassat torg.


Vi vill satsa på en cykelväg till Saladamm, därför att Salaborna har efterfrågat detta i 40 år. Saladammsvägen är inte en säker väg att cykla på, många använder sig av den här vägen för att åka till järndammen, det finns massor av barnfamiljer som valt att flytta in efter Saladammsvägen och Åby skola är väldigt eftertraktad, det finns massor av bra anledningar till att cykelvägen kommer till och de markägare som bor längs med vägen har också ställt sig positiva till att låta kommunen eller trafikverket bygga på deras mark. Salas Bästa har aktivt deltagit i att arbeta fram en lösning via föreningen Route Saladamm.


Vi har valt att ta bort storkökssatsningen i Ösby p g a att vi vill att kostenheten måste ses över och tas upp för diskussion innan vi bygger vidare. Idag finns det redan 19 kök i kommunen som drivs av kostenheten. Budgeten ligger på 52 miljoner och ska vara självförsörjande. D v s att den ska betalas av de som köper maten. Idag är det bara skolan och äldreomsorgen som köper maten. Ett kök till innebär ytterligare ökade kostnader per portion för alla som ska äta mat från de kommunala restaurangerna. Det är inte fel att satsa på kvalitativ mat, inte heller fel att se till så att det blir ett bra kök i Ösby. Men varför måste allt drivas och ägas av kommunen och framför allt bekostas av barnen och de äldre? Sist men inte minst vill vi att kommunen ser över alla sina tillgångar och att både fastighetsbestånd och skogsinnehav beräknas, så att vi alla vet vad vi har för tillgångar och vad vi har nytta av och vad vi skulle kunna få loss kapital ifrån. Kapital som vi vill använda till att bygga nya hyresrätter, ny idrottshall eller annat för istället. Bara för att en fastighet säljs flyttas den ju inte! Vi vill frigöra kapital för att hjälpa till att få igång tillväxt till kommunen. Byggande av nya hyresrätter ger fler byggjobb hemma, det ger fler underentreprenörer arbete lokalt och sätter igång verksamheter.
Tyvärr så var det inget annat parti som röstade för någon av våra punkter på sammanträdet, de vek inte en tum. Men vi ger inte upp. Vi kommer att lägga nya förslag till budget 2014 och hoppas att något av de andra partierna vågar börja ta i de svåra frågorna. Vi har inte råd längre att bara sitta och låta allt vara som det alltid har varit. Hjälp oss! Ställ krav på sittande etablissemang och stöd oss i vårt arbete!