Salas Bästa Nyheter

Våra svar till Funktionsrättsorganisationerna
06 sep 2018

Så här svarar Salas Bästa på frågorna från Funktionsrättsorganisationerna!
Inför valet 2018 skickade Funktionsrättsorganisationerna ut en enkät gällande funktionsrättsfrågor i Sala kommun. Här är svaren som vi gav!

TILLGÄNGLIGHET

1. Hur är tillgängligheten i förskola och skola när det gäller funktionsvariationer som diabetes/autism/adhd/synsvaga/hörselskadade osv.
Svar: En viss NPF-anpassning har skett av lokaler inom gymnasiet, jag ska besöka dem när de sätter igång i Augusti. När det gäller Diabetes så har barn fått extra resurser i skolan som håller koll på deras diabetesnivåer, men det ser olika ut i olika skolor och finns inga generella regler. Enligt skolan tillgänglighetsanpassas skolan utifrån de elever som söker. Så det kan se väldigt olika ut i olika skolor, beroende på om det finns synsvaga/hörselskadade barn som går där.
Detta vill vi i Salas Bästa ändra på. Vi vill att Sala kommun blir en NPF-säker skolkommun senast 2024. Vi har utgått från Norrtäljemodellen, där all personal får NPF-utbildning och ALLA lokaler NPF-anpassas. Det tror vi kommer att innebära stora förändringar i hur dessa frågor kommer att hanteras framöver, då fler får kompetens än bara några få och lokaler anpassas efter barn med störst behov, istället för att de ska anpassa sig för att klara av en skola som idag är anpassad utifrån barn utan särskilda behov.

2. Vad har hänt enl. beslut i KS 2015-10-08 om byggande av offentlig toalett vid Fiskartorget?
Svar: Troligtvis ingenting, eftersom att den inte tagits fram. Istället för en offentlig toalett vid Fiskartorget har det dock färdigställts offentliga toaletter vid lekparken i Sala som idag sköts av de som bedriver caféet där. Jag vet inte om det aldrig kom till pengar till en offentlig toalett vid Fiskartorget i budgeten och de istället användes till toaletterna vid Stadsparken. Detta måste undersökas vidare. Om beslut är taget, behövs medel för att det ska genomföras i budgeten. Vi ser gärna att detta läggs in i handlingsplan för ett tillgängligt Sala, som kan kopplas till en investeringsplan i budgeten där det framgår vilka offentliga lokaler som behöver tillgänglighetsanpassas och när detta ska ske.

3. När kommer det att finnas ett tillgängligt utebad, det har lovats länge? Med omklädningshytter och handikapptoalett?
Svar: Det har inte fått plats i budgeten i år. Salas Bästa anser att det är av vikt att även detta planeras i den handlingsplan som vi hänvisar till ovan. Vad som ska tillgänglighetsanpassas och när borde prioriteras tillsammans med Funktionsrättsorganisationera för att få rätt prioriteringsordning. Som det är idag så prioriterar varje enhet själva. Vi har även ett förslag på att kommunen ska köpa in strandrullstolar, som kan hyras av kommunen för att kunna bada, det finns på andra orter. De kan användas både av kommunens egna verksamheter och göras om till skidutrustning på vintern. Med sådana rullstolar skulle Sala kommun kunna erbjuda bad vid i stort sett alla badplatser där det är långgrunt och man kan åka ut i vattnet själv eller med hjälp av ledsagare/assistent. Förslag har lämnats tidigare till förvaltningen, men de har inte hittat plats för det i nuvarande budget. Därför behövs även detta hamna i en gemensam investeringsplan för att Tillgänglighetsgöra Sala bättre.
4. När skall Tillgänglighetsguiden från 2015 uppdateras?
Svar: Idag saknas det resurser internt för att någon ska kunna utföra arbetet. Vi kommer därför att föreslå att Sala kommun inför en Funktionsrättsombud, den skulle kunna fortsätta arbetet med guiden tillsammans med en funktionsrättsgrupp som är specialister på tillgänglighet t ex. Om intresse finns från Civilsamhället. Idag är det flera kommuner som har en Tillgänglighetsgrupp från civilsamhället som samverkar nära tjänstepersonerna för att hjälpa till vid tillgänglighetsarbetet. Det handlar om att komma fram till en gemensam överenskommelse om hur arbetet ska fungera och vem som är ansvarig för vad och vilken ersättning som kan utbetalas. Detta vill vi att Funktionsrättsombudet lämnar förslag på. Om ett ombud anställs under 2019, när ny budget tas, skulle arbetet kunna återupptas 2019.

5. När kommer det att finnas Ställplatser för husvagnar och husbilar? Med tillgång till el/latrintömning/färskvatten?
Svar: Det finns redan idag ställplatser för husbilar vid Tärnabadet och Sala Silvergruva och om jag inte tror fel, även vid Evelundsrondellen. Vi föreslog redan 2012 efter att ett medborgarförslag inkommit till kommunen att det skulle uppföras ställplatser för husbilar där minigolfbanans parkering och gamla stuga låg. Jag har t o m för mig att det finns ett beslut på det. Detta har inte verkställts ännu, då flytten av minigolfbanan kom före och det nu planerats att byggas en skatepark där den gamla minigolfbanan låg. Vi tycker fortfarande att det vore en bra idé att få till några platser på den sidan, då det skulle ge mer folk i rörelse i stadsparken och på så sätt minska risken för att det säljs droger i stadsparken. Vi tror också att det skulle kunna gå att få till ställplatser vid 9 timmarsparkeringen mitt emot ”Domusparkering”, för de som vill stanna över en natt och shoppa och gå ut och vi ställer oss generellt positiva till att det kommer till fler campingplatser vid våra besöksdestinationer såsom Sätrabrunns kurort, Stävrebadet, Hällsjöbadet och i Svartådalen m.fl. Husbilar har blivit väldigt populärt sätt att turista på. Vi vill ha mer liv och rörelse i kommunen och ser gärna att fler platser kommer till genom samarbete med det lokala näringslivet eller föreningslivet.
6. När görs det ett gångstråk över torget för att bli mera tillgängligt även för rullstol och rollator? Inventering och åtgärd med att ta bort smala otillgängliga trottoarer och bredda gatorna i centrum?
Svar: Upphandling ligger ute, det finns beslut i budgeten om försköning av Torget som flyttats fram ett antal ggr. Det behövs ett politiskt beslut för att sätta igång. Vi anser att detta vore bra att göra för att både öka Sala stads attraktion och öka tillgängligheten. Vi har drivit på för att det ska komma med i budget. Vi får se om vi kan få in ett vettigt förslag i budget 2019. När det gäller inventering av gator och tillgänglighetsanpassningar påbörjades det arbetet under vår ledning 2012. Många gator i centrala Sala blev anpassade. Men det finns många gator kvar att göra inklusive gator runt om i kommunen. Detta skulle vi vilja få in i den investeringsplan för Tillgänglighet som jag pratat om tidigare.

KOLLEKTIVTRAFIK/FÄRDTJÄNST/ARBETSRESOR/RIKSFÄRDTJÄNST

7. Färdtjänsten fungerar dåligt, behöver förändras. Både ansökningar och genomförande måste förenklas. Förfarandet sämre nu än när det sköttes i Sala. Ändra riktlinjer? Flytta tillbaka hanteringen till Sala?
Svar: Salas Bästa kommer att lägga fram ett förslag på att i första steget förändra riktlinjerna nu i september. För att sedan gå vidare och utreda djupare hur riktlinjerna kan bli riktigt bra för att förenkla för de som behöver färdtjänst och riksfärdtjänst. Vårt mål är att nya riktlinjer ska finnas på plats i oktober och kunna tas med som budgetunderlag för kommande avgiftsfri särskild kollektivtrafik senast november. Samtidigt ställer vi krav på att KTF som ansvarar för utförandet får nolltolerans på avvikelser. Sedan de tog över har det varit kaos, både p g a att organisationen inte varit tillräckligt förberedd och p g a att de som vann upphandingen inte skött sitt uppdrag. Om dessa förändringar inte gör skillnad även vi beredda på att utreda möjligheten att ta tillbaka färdtjänsthanteringen till kommunen under början av nästa mandatperiod.

8. När blir det gratis att åka färdtjänst för dem som inte kan åka gratis buss? Är lovat av Carola Gunnarsson november 2017 men inget händer och inget beslut om startdatum har meddelats.
Svar: Utredning pågår och ska vara klar i november till budgeten tas är det sagt. Salas Bästa vill införa avgiftsfria färdtjänstresor och arbetsresor inom Sala kommun fr om 2019.
9. Arbetsresor daglig verksamhet: Varför skall de med daglig verksamhet betala för resorna när de som åker vanlig buss åker gratis? Borde vara fria arbetsresor för dem eftersom de inte kan använda de gratis kollektivtrafikresorna . Ändra riktlinjerna?
Svar: Ja, arbetsresor borde ha samma taxa som bussen, d v s ingen inom Sala kommun. Det behövs egentligen inte ändras i riktlinjerna bara tas beslut om att arbetsresor ska bli avgiftsfria och tas fram ett system tillsammans med KTF hur detta ska fungera i praktiken.

10. Riksfärdtjänsten, det måste ges möjlighet för medborgarna att delta i samhällets utbud även på annan ort. Ändra riktlinjerna?
Svar: Jag har precis redovisat statistiken för riksfärdtjänstresor inom Sala kommun under 2017 för de inom vårt samarbete och det var 3 st beviljade riksfärdtjänstresor under hela året. Det är ett tydligt tecken på att det är något som inte stämmer. Salas Bästa kommer därför lämna in yrkande på att Sala kommun inför samma riktlinjer för hjälpmedel som finns i Östhammars kommun. D v s om färdtjänstinnehavare har fått elrullstol, promenadscooter eller liknande rullande förflyttningshjälpmedel förskriven av arbetsterapeut ger Östhammars kommun möjlighet att ta med sådant hjälpmedel vid färdtjänstresa.

REHABILITERING/ BOENDE / KOMPETENS /SERVICE
11. Varför finns inte en djupare varmvattenbassäng i Sala för rehabilitering och träning för de som ej kan gå på gym eller vara med i gymnastikgrupp?
Svar: Det finns en varmvattenbassäng i Simhallen som vi under de senaste åren arbetat för ska tillgänglighetsanpassas med lift. Informationen om detta har varit dålig och därför har inte utrustning använts. Det har t o m varit så att när personer försökt boka de hjälpmedel som finns, har de inte varit tillräckligt laddade för att kunna användas. Detta måste bli bättre. Marknadsföringen till de med funktionshinder måste förbättras radikalt, ett sätt kan ju vara att uppdatera Tillgänglighetsguiden. Däremot så kommer det att bli en rehabiliteringsbassäng i det nya sjukhuset som byggs av regionen. Då vi inte sitter med i regionen vet vi inte så mycket om det, informationen har varit ganska dålig där med. Om vi får styra kommer vi att försöka förbättra kommunikationen till medborgarna runt sjukhusbygget genom att samverka med regionen.

12. Hur informerar kommunen om vart man vänder sig om någon i familjen blir dement? Demensboenden bör vara demensboenden och inte blandboenden för att ge de boende bästa möjliga vård och aktiviteter. När kommer det att fungera på det sättet? Dementa som bor hemma får vanlig hemtjänst. Demensteamet bör ta hand om dem.
Svar: Det är vård och omsorgsförvaltningen som ansvarar för informationen idag. Vi ser gärna att även detta blir något som ett Funktionsrättsombud ska kunna hjälpa till med som vi vill införa. Det finns idag bara ett demensboende i kommunen, det som togs över i år från annan utförare. Men det finns många dementa som bor på övriga boenden. Johannesbergsgatan 2 är byggt för att klara kraven för ett demensboende, men är idag ett blandboende för de svårast sjuka. Då det är kö till särskilt boende generellt innebär det att även människor som är dementa eller börjar bli, bor kvar hemma med hemtjänst. Det som behövs är fler boenden för de som inte är dementa, så att det blir fler platser lediga inom särskilt boende. Då finns det möjligheter att specialisera fler boenden. Nu byggs ett nytt boende vid Östra kvarteren som enligt förvaltningen ska täcka behoven för en tid framöver, när det står klart. Detta är jättepositivt både för de som behöver särskilt boende och för kommunen som inte behöver upphandla och stå för risken med att bygga ett eget boende vilket hade tagit dubbelt så lång tid att färdigställa. För att ytterligare minska trycket på de platser som finns behövs fler trygghetsboenden. Vi vill se att det byggs ett i varje kommundel, med kommundel menar vi Sala stad, Norr om Sala, t ex Möklinta, Saladamm,  Söder om Sala, Ransta, Kumla, Kila, Tärna, Varmsätra och Svartådalen och vi skulle även här att det planeras in i etapper med fördjupade översiktsplaner för varje del där man tar höjd för även ökad befolkning och skolor. Ett annat sätt att få till bättre vård för de med demens är att utöka Demensteamet med mer personal och kompetensutveckla mer personal inom demens.

13. Kommer det att byggas demensboende för unga? Kommer det att byggas fler LSS bostäder i Sala?
Svar: Det finns inget beslut på att det ska byggas något demensboende för unga i Sala i dagsläget. Om jag inte minns fel så har de även fått bort kön till LSS bostäderna i och med det boendet som blev klart i år. Salas Bästa anser att Sala kommun ska arbeta för att få fler skattebetalare till Sala genom att bygga fler bostäder i hela kommunen. Vi vill att det byggs 300 nya bostäder/år för att vi ska nå vår vision om 25000 invånare till 2024. Vi vill även att visionen ses över och att vi nu planerar långsiktigt för var vi kan och vill bygga i hela kommunen när det målet är nått. I och med att fler bostäder skapas kommer även andra behov att öka. Fler familjer med behov av LSS kan säkert flytta hit, precis som vi kommer att se ökningar av andra grupper. Då innebär det även att vi måste ta höjd för att vara beredda på att fler LSS-boenden behövs i framtiden. Allt hänger ihop. Ett LSS-boende får idag bestå av 6 lägenheter och inte byggas större för att det ska vara anpassat efter personer inom LSS. Därför räcker det med att det kommer 6 nya personer med behovet för att det ska uppstå igen. Då är det bra att ha en utbyggnadplan även för den delen.
14. Hur ser ni på att det finns arbetsplanerare inom daglig verksamhet som saknar kunskap i alternativ kommunikation? Det gör det svårt för målgruppen att ta del i den planering som i allra högsta grad berör dem. När skall ni säkerställa att personalen i verksamheterna har rätt kompetens?
Svar: Alla arbetsplanerare inom daglig verksamhet borde få den kompetensutvecklingen. Vilken kompetensutveckling som behövs bestäms idag av förvaltningen. Men det är vi politiker som ska se till att det finns tillräckligt med medel för att alla som behöver ska kunna få det. Vi inom Salas Bästa vill starta ett Campus Sala, där vi samverkar med näringslivet, regionen, högskolor lokalt i Sala för att få fram utbildningsmöjligheter lokalt som är anpassade efter de lokala kompetenskraven. Det skulle minska gapet mellan de som står utan arbete och arbetsgivarnas möjligheten att hitta rätt kompetens i Sala. Det skulle också göra Sala mer attraktivt att bo kvar i för ungdomar och vara ett sätt att minska arbetslösheten. Detta kommer vi att föreslå att kommunen ska börja utreda. Just nu pågår en organisationsförändring där kommunen får till socialt hållbart tillväxtkontor. När det är på plats, kommer vi att föreslå att de får till uppgift att utreda möjligheterna till Campus Sala.

15. Hur skall kompetens och/eller fortbildning locka nya medarbetare att söka sig till den socialpsykiatriska omvårdnaden?
Svar: Genom att skapa fler möjligheter till både kompetensutveckling och fortbildning inom kommunen via Campus Sala, tror vi att attraktionen att jobba och bo kvar som ungdom i Sala kommun kommer att öka och möjligheten att skola om sig. Det finns idag många arbetsgivare inom Sala kommun som skriker efter socialpsykiatriskt utbildad personal, både fängelset, Privata HVB hem och kommunen. Det är därför som samarbete med högskolor och regionen också är av stor vikt för att finna bra utbildningar att erbjuda eller läsa på distans och tenta av i Sala, samtidigt som du kanske jobbar. I vissa fall kanske de privata företagen har utbildningar som kan erbjudas kommunens personal också? Det finns massor av fördelar om vi får till detta. Det är därför vi driver det så hårt i vår valrörelse. 

16. Vilka policydokument används i Sala kommun när det gäller Demens, Suicid och Psykisk ohälsa?
Svar: Sala kommun tar i dagarna beslut om en handlingsplan för Suicid och Psykisk ohälsa. Vi ska ha nolltolerans mot självmord i Sala är tanken, Salas Bästa anser att detta är viktigt för att motarbeta Suicid och Psykisk ohälsa samt att vi med hjälp av handlingsplanen tar tag i de problemområden som finns och arbetar aktivt för att genomföra det. När det gäller Demensvården så är jag mer osäker, i maj 2018 tog regeringen fran ”Nationell strategi för omsorg om personer med demenssjukdom”. Denna strategi bör Sala kommun följa, då riktlinjerna är ett verktyg för styrning och ledning inom kommuner och landsting av vården och omsorgen om personer med demenssjukdom. Det är därför av vikt att Sala kommun och Regionen arbetar aktivt tillsammans för att klara av de riktlinjer som sätts upp. Jag är osäker på om Vård och omsorgsnämnden tagit något beslut om att bryta ner dessa nationella riktlinjer till kommunala riktlinjer, men det kan ju vara ett sätt för att få till handlingsplaner för hur just Sala kommun ska arbeta för att vården och omsorgen om personer med demenssjukdom blir så lokalt anpassad som möjligt. 


Parti SALAS BÄSTA
Namn; Hanna Westman
Datum; 2018-08-14

Här kan ni se hela sammanställningen av alla partiers svar.>>