Kultur & fritid

VARFÖR VI ANSER ATT KULTUR, IDROTT OCH FRITID ÄR VIKTIGT!
Livet består inte enbart av arbete, boende, barn- och äldreomsorg det består också av en fritid. Som politiker är det jätteviktigt att se till så att Salas befolkning även får möjlighet att slappna av, idrotta och träffas i olika tillställningar så att fritiden får en mening. Det är också viktigt att det finns möjligheter att få uttrycka sig på olika sätt och kunna vara stolt över sin historik och kultur. Ur en tillväxtsynvinkel är det idag även framforskat att människor väljer att flytta till en stad som ger dem mer än arbete. En kommun där människor trivs och umgås i olika sociala sammanhang och det finns ett stort utbud av kultur och idrott samt att ett rikt uteliv är det Bästa för Sala.

GENOMFÖRT OCH PÅGÅENDE 2017

-Sala kommun har tagit beslut om 2 nya fullstora idrotthallar i kommunen och allokerat medel samt påbörjat projektering. En i Sala och en i Ransta

-Sala kommun har byggt läktare till fotbolls och friidrottsplanerna

-Sala kommun har renoverat delar av idrottshallen vid Valla och planerar för ytterligare renoveringar.

-Sala kommun har renoverat Ishallen

-Sala kommun har försett vår teaterförening Camelonterna med en egen lokal på Gärdesta

-Sala kommun har inlett ett arbete med att ta fram en LÖK (Lokal överenskommelse) som tydliggör hur samarbetet med föreningslivet ska fortgå.

-Sala kommun arbetar nu tillsammans med föreningslivet fram förslag på hur vi kan utveckla föreningsdrivna kulturscener i Sala kommun.
-Sala kommun har satsat på Kulturskolan, med fler inriktningar och elevantalet ökar nu.

-Sala kommun har stöttat arbetet med Gropen i Sätrabrunn där en ny skidanläggning har anlagts.

-Sala kommun har utvecklat Sala stadspark, med en cafebyggnad och offentlig toalett intill lekparken samt tillgänglighetsanpassat lekparken.

-Sala kommun har inlett ett samarbete med SORF för att utveckla anläggningen och tillgänglighetsanpassa den.

-Sala kommun har numera både en kulturplan och en idrottsplan som tar sikte på hur Sala kommuns kultur och fritid ska fortsätta utvecklas.

-Sala kommun har blivit en kommun där Sala numera finns med på kartan då filmer och tv-produktioner ska hitta inspelningsplatser.

-Sala Silvergruva har satsat på att öka aktiviteterna ovan jord både med egna aktiviteter och tillsammans med föreningslivet “Från Sjö till Sjö t ex”

-Sala kommun har evenemangsstöd och snabbslanten för att öka möjligheterna för de som vill anordna aktiviteter.

-Sala kommun har firat Pride, Sala stadsfestival, Silvergruvans dagar, Sala Silverman, Från Sjö till sjö och fler är på gång.
-Sala kommun har renoverat TärnabadetDETTA VILL VI GENOMFÖRA/FORTSÄTTA ARBETA MED
- Vi vill att det byggs en skateanläggning i Sala

- Vi vill att Sala får en ny simhall

- Vi vill att Sala kommun fortsätter att satsa tillsammans med föreningslivet på att utöka vårt utbud av aktiviteter/mötesplatser och fortsätter utveckla vision Lärkan samt ser över behoven långsiktigt på anläggningar utanför Sala stad i takt med att kommunen växer.

- Vi vill slå vakt om Kulturskolan och satsa vidare på den!

- Vi vill att det blir fler föreningar, evenemang och aktiviteter i Sala kommun och ställer oss positiva till sådana initiativ inom både kultur, idrott och fritid

- Vi vill att Sala kommun satsar på fler all aktivitetsplatser för spontanidrott såsom kombinerade tennis, bandy och handboll/fotbollsplaner och utegym/parkour
- Vi vill utveckla mer inkludering inom föreningslivet, så att nytillkomna och personer med funktionssvårigheter ges möjligt till att delta i de aktiviteter som finns, oavsett ålder.