Landsbygden

LANDBYGDEN ÄR 50% AV SALA KOMMUN

Vi anser att i en attraktiv kommun ska du kunna bo var som helst i kommunen och få likvärdig service. Många av de som bor utanför staden bedriver idag företag. För att de och alla andra som bor på landsbygden ska kunna försörja sig och verka på landsbygden måste vi därför se till att det finns tillräcklig infrastruktur och kommunal service inom hela kommunen såsom bra uppkoppling till internet, cykelvägar mellan tätorterna och staden, förskolor och landsbygdsskolor och trygghetsboenden utanför staden.Vi behöver en väl utbyggd kollektivtrafik, gärna avgiftsfri eller subventionerad, så att alla har råd att åka och handla/gå i skola/besöka aktiviteter på valfri ort inom kommunen. Kommunen ska stödja de lokala föreningarna på de mindre orterna och medverka att kultur, idrott och friluftsliv är möjlighet även utanför stadskärnan. Kommunen ska utnyttja närheten till flera större orter och samverka med grannkommuner för att de som bor i utkanten av kommunen ska få möjlighet till närhet även om de bor långt från staden. Sala kommun är inte en ensam ö, vi påverkas av vad som händer i kommunerna runt oss, t ex om Västerås bygger ut med fler företagsetableringar mot Sala ökar intresset för att bo även på Salas sida av kommungränsen. Salas mindre tätorter med bra pendeltrafik till Västerås blir direkt påverkade, då det är markbrist i Västerås. Ett växande Västerås påverkar efterfrågan i Sala kommun. Detta gäller även utbyggnaden av Enköping och Avestas etableringar eller Hebys. Genom att samverka med dessa kommuner kan vi också dra nytta av att företag etablerar sig i närheten. Markbristen i Västerås kommer troligen också att påverka möjligheterna för Sala att få fler etableringar på längre sikt och samverkan i regionen kommer att bli allt mer viktig.


GENOMFÖRT OCH PÅGÅENDE 2017
- Sala kommun har infört en finansierad underhållsplan för både lekparker och badplatser runt om i hela kommunen och renoverar förfullt.

- Sala kommun har påbörjat arbetet med att få igång bredbandsutbyggnaden tillsammans med privata aktörer och har nu infört en garanti att 100% av medborgarna ska få möjlighet till snabbt bredband senast 2020. Det finns nu också en upphandling ute som garanterar att kommunen går in och stöttar de “vita fläckar” där det inte är ekonomiskt försvarbart för de privata aktörerna att bygga.

- Sala kommun har delfinansierat skidanläggningen i Sätra Brunn.

- Sala kommun bygger nu en ny skola, ny förskola, nytt bibliotek och ny idrottshall i Ransta.

- Sala kommun har ordnat större lokaler till Kila Skola som växer.

- Sala kommun har bidragit till att utveckla Svartådalens Natur-, och Kulturcenter
- Sala kommun har delfinansierat Västerfärnebostugan

- Sala kommun har påbörjat arbetet med en Översiktsplan som tar höjd för ökat byggande utanför stadsområdet, där nya möjliga tomter planeras runt om i kommunen.

- Sala kommun arbetar tillsammans med privata aktörer för att skapa trygghetsboenden utanför Sala stad.

- Sala kommun har ökat antalet verksamheter/projekt som läggs ut på entreprenad.

- Sala kommun har ökat antal turer inom den lokala kollektivtrafiken och har utrett avgiftsfri kollektivtrafik, förslag är lämnat till kommande budget!

DETTA VILL VI GENOMFÖRA/FORTSÄTTA ARBETA MED!

- Cykelvägar mellan Sala och nära tätorter såsom Saladamm, Kumla, Sätrabrunn, Broddbo

- Möjliggöra för förskoleverksamhet i Kumla kyrkby.

- Arbeta för att få till ett tågstopp även i Kumla kyrkby

- Få till fler ställplatser vid badplatser och besöksdestinationer runt om i kommunen

- Göra en försäljningsstrategi för lediga tomter i tätorterna såsom Ransta, Kila, Kumla, Sätrabrunn, Salbohed, Broddbo, Möklinta och planera för fler tomter.

- Säkerställa att det inte ska behövas bygglov utanför stadsplanerat område för bygge av villor.

- Samverka med privata aktörer för att öka antalet trygghetsboenden utanför Sala stad.

- Samarbeta mer med Heby och med fler kringliggande kommuner för att möjliggöra ännu bättre service, om du bor i utkanten av kommunen.

- Inför avgiftsfri kollektivtrafik inom Sala kommun 2018 och utöka/utveckla kollektivtrafiken tillsammans med Enköping, Avesta och Heby.HAR DU IDEER OM HUR DIN DEL AV KOMMUNEN KAN UTVECKLAS BLI BÄTTRE? KONTAKTA OSS PÅ FACEBOOK ELLER KOM PÅ VÅRA MÖTEN! VI VILL ARBETA MED DET SOM KOMMUNMEDBORGARNA ANSER VARA BÄST DÄR DE BOR I SALA KOMMUN!