Miljö & Klimatpolitik

För Salas Bästa är miljön självklart viktig, utan ren luft och friskt vatten dör alla. Vi anser att moder jord är något vi måste värna om och vår plats på jorden ska må så bra som möjligt för att vi i Sala kommun ska kunna bo och leva här i många generationer. Vi vill att tillväxten ska ske på ett balanserat sätt med naturen och att naturvärden är viktiga och en del av attraktiviteten att bo här. Här är vår Miljö och klimatpolitik:

Kvalitetscertifiering, Miljöcertifiering och Arbetsmiljöcertifiering av hela kommunen är något som vi tror skulle kunna underlätta målfokuseringen kring både miljö och arbetsmiljön inom kommun.
Det finns idag flera kommuner som tagit steget och t ex ISO Certifierat sig. En ISO Certifiering innebär att kommunen bygger ett ledningssystem som även kan användas för kvalitetsarbete, budgetprocesser och andra målsättningar inom kommunen. Det blir allt mer vanligt bland företagen i Sala och omvärlden och är även ett internationellt välkänt intyg på att kommunen är en bra plats att leva och bo på samt att etablera sig i. ISO går till största delen ut på att “förbättra - planera - genomföra - följa upp” vi anser att både kvaliteten, verksamheternas arbete med miljön och arbetsmiljön idag saknar detta verktyg, då de flesta miljöinsatser oftast blir projekt som sedan saknar finansiering.
 
Låt Sala bli en cykelkommun!
Vi i Salas bästa, slåss för att bygga ut cykelvägar där det idag är livsfarligt för barn att ta sig till skolan. Men det är bara början! Vi anser att Sala kommun borde satsa på att bli en cykelkommun som satsar på att bygga ut cykelvägar i hela kommunen och binda ihop staden med landsbygden. Det medför mindre transporter i framtiden! Sala kommun har nu också äntligen köpt in cyklar till både förskolor och äldreboenden för att de små och de äldre ska kunna komma ut i naturen även om de bor i staden. Idag kan du även hyra cyklar och Sala Silvergruva planerar för att få till terrängbanor i skogarna runt gruvan. Vi vill gärna stödja både cykelturism och cykelsporten som utvecklas i snabb fart!
 
Häst och vagn ett roligt inslag i stadsbilden!
Salas Bästa har länge slagits för att Sala stad ska få roligare “kollektivtrafik” d v s att vi vid evenemang har häst med vagn som kör runt i staden. Nu har vi äntligen fått fler arrangemangsanordnare att få upp ögonen för det och häst och vagn är ett vanligt inslag vid evenemang i Sala. Dessutom så är det betydligt mer naturvänligt. Vi skulle även vilja se över möjligheterna för kommunen att skaffa eltåg liknande de som finns på olika lekland som kan användas under turistsäsongen.

Så lär vi nya generationen självhushållning!
utveckla samarbete mellan Ösby, skolorna, parkförvaltningen och lokala växthus!
Om vi lär barnen i tidig ålder hur man självhushåller, d v s lär sig att odla sin egen mat, minskar införseln av mat/grönsaker utifrån. Idag är det bara de som är intresserad av trädgårdsarbete som försöker odla hemma, resten har inte lärt sig och har inget naturligt intresse för det. Vi tror att det bästa sättet att ändra människors attityder till både grönsaker och att köpa eller hålla självhushåll ökar om det är en naturlig del i undervisningen. Det kan kopplas till flera ämnen än NO. I förlängningen kanske skolor kan driva växthus tillsammans med lokala växtodlare eller parkförvaltningen? Vi vill också se över hur Sala kommun kan i samarbete med Ösby och andra lokala näringar få mer lokal mat inom äldreomsorgen och barnomsorgen och skolan. Vi vill att kommunen självhushåller med mat till våra invånare och erbjuder lokalt odlad och uppfödd mat, så långt vi kan enligt de upphandlingsregler som finns.
Se hur andra gör härwww.ted.com.


Möjliggör för fler laddstolpar till elbilar i Sala kommun!
Elbilen är här för att stanna och kommer troligen att utvecklas ännu mer i framtiden. Just nu pågår flera projekt regionalt för att kunna påskynda antalet snabbladdstolpar i Sala även Salas energibolag arbetar med frågan. Vi stödjer det arbetet och ser gärna att Sala kommun får så många laddstolpar som det bara går. 


Vi har infört avgiftsfri kollektivtrafik och vill införa avgiftsfria resor inom särskild kollektivtrafik
Sedan April 2018 är det nu helt avgiftsfritt att åka med alla kommunala bussar i hela kommunen. Detta är bra och har tagits emot positivt av de flesta kommuninvånarna. Kostnaden för biljettbortfallet är 800 000 kr, men ger stora förbättringar för de på landsbygden som t ex tidigare behövt ha två bilar, barn som har åkt buss till skolan eller äldre som velat åka buss till aktiviteter runt om i kommunen. Då de som har behov av hjälp vid transporter inte kan åka buss anser vi dock att det behövs att vi inför avgiftsfria färdtjänstresor och arbetsresor för de som har funktionshinder. Utvärdering sker nu av kostnader och vi hoppas kunna få svar på kostnaden till budgeten för 2019. Vi anser att vi ska ha avgiftsfri kollektivtrafik även för de med funktionsnedsättning.

Sala/DAGS ATT SÄTTA IGÅNG ARENA ÖSBY!
Nu har alla förberedelser kommit långt för ett grönt kompetenscentrum vid Ösby, De gröna näringarna är med på tåget och det behövs bara en satsning från kommunen för att få fart på det hela. Vi ställer oss positiva till att Ösby kan erbjuda kompetensutbildning till de gröna näringarnas anställda och även erbjuda yrkesutbildningar på Arena Ösby, Vi vill se större satsningar inom kompetensutvecklingen i Sala generellt, då vi måste kunna erbjuda bra utbildningar i Sala för att locka till oss fler skattebetalare och ge våra medborgare möjlighet att matcha företagens krav bättre.

En mygga är en mygga för mycket!
Vi stödjer allt arbete med att få bort de elaka stickmyggen i vår norra del av kommunen. Idag används miljövänliga alternativ för att minska myggen, kommunen står för en del av kostnaden, men den största delen måste staten stå för då det inte är billigt. För att i överhuvudtaget kunna bo och bedriva verksamhet i de utsatta områdena i Sala kommun måste vi arbeta tillsammans med övriga drabbade kommuner i Nedre Dalälven.

Bredband till alla - ger också miljövinster!
Sala kommun har satt upp höga mål och arbetar nu tätt med marknadskrafterna för att bygga ut bredbandet i kommunen så snabbt det bara går. Att gräva upp gator och ängar för att lägga ner kabel kanske inte anses vara så miljövänligt, men när de väl är nergrävda och alla i kommunen kan börja ta del av alla e-tjänster som växer fram som svampar i jorden innebär det både att du lättare kan arbeta hemifrån och bedriva din verksamhet från din gård. Det minskar onödiga resor och möjliggör för fler att kunna bo kvar på landsbygden. Urbaniseringen är ett miljöhot i sig. Varför ska alla bo tätt intill varandra på liten yta när vi har massor av mark där människan kan bo nära naturen och lära sig hantera den på ett bättre sätt?