Skola & omsorg

Skolan
Salas Bästa är av den uppfattningen att skolan är bland de viktigaste uppgifterna som en kommun har. Vi kommer därför alltid att eftersträva att skolan ska få de resurser som krävs för att barnen i Sala ska klara av att leva i framtidens samhälle. Dagens samhälle förändras redan snabbt, därför är det väldigt viktigt att Sala kommun kan erbjuda en skola som hänger med i samhällsförändringen. När kommunen växer måste även vi se till så att antalet skolplatser ökar och att de nya skolorna som måste byggas klarar av den nya pedagogiken och läroplanen. I Sala kommun ska Salas barn ha nära till skolan för att hinna med en aktiv fritid oavsett var du bor i kommunen, samtidigt måste vi planera för att det blir en bra integrering mellan olika sociala grupper. Vi ser hellre mindre enheter än stora skolor och mindre klasser än stora klasser för att alla elever ska kunna synas och lärare ska hinna med att se varje elev och motverka mobbning. När samhället blir mer digitalt måste även Salas skolor klara av att lära barnen att hantera den digitala världen och kunna erbjuda föräldrar och lärare de verktyg och utbildning som underlättar samverkan och stöd till barnens utveckling. Vi tror också att det är av vikt att skolan kan erbjuda barnen rörelse och kultur. De satsningar som nu gjorts i Varmsätra och Ransta rektorsområde anser vi vara väldigt intressanta och ser gärna att resten av Salas skolor också börjar med. Det går ut på mer rörelse och aktivitetspass under skoldagen. De har med andra ord “idrott” varje dag i skolan. Kombinationen av att röra på sig mer på dagtid och att ha ett bra system för ledare på rasterna har visat sig ge bra resultat. Vi anser också att det är av vikt att RIK-skolan utvecklas mer och föreningslivet ges möjligheter att visa upp vad de har att erbjuda för att barnen även ska ha en aktiv fritid istället för fokus på tv-spel eller mobilanvändandet. Vi är inte emot mobiler, då dessa fungerar som en viss säkerhet för föräldrar och barn att kunna ha kontakt vid t ex resan hem eller till skolan. Vi anser dock att mobiler kan förbjudas av läraren om det behövs för att få lugn och ro under undervisningen. Det måste vara något som varje lärare bestämmer utifrån om de anser sig kunna använda mobiler i undervisningen eller inte.

Förskolan och Fritids och ungdomsgårdar 
Precis som när det gäller skolor så är det av vikt att det finns förskolor i närområdet,kanske t o m ännu mer viktigt när barnen är små. Förutom att det ska finnas i närheten av där människor bor ska det även finnas en varietet på utbud av barnomsorg. Vi är glada för att det finns flera privata aktörer i Sala som erbjuder barnomsorg som inte kommunen själv gör t ex I Ur och skur som är väldigt populärt. Vi är också glada för att det finns dagbarnsvårdare som öppnar sina hem i mindre orter och tar emot ett färre antal barn. Dessa dagbarnsvårdare kan vara räddningen för familjer med infektionskänsliga barn t ex. Vi ser gärna att Sala kommun även ser över möjligheten att erbjuda “Bussförskola” som de bl a har i Västerås. Där förskolan är en rullande förskola. I Sala vill vi samverka med både privata utförare och ha många alternativ till förskoleverksamhet och fritids för att kunna erbjuda individuella lösningar. Vi är därför positiva till att kommunen nu erbjuder både helgis och nattis. Vi anser också att det är av vikt att vi ser över utbudet av Fritids och hur vi på bästa sätt kan samverka mellan förskola, fritids och skolan och varför inte ungdomsgårdar? Vi ser gärna att fler ungdomsgårdar kommer till så att det finns fler möjligheter för ungdomar att träffas och umgås. Här kan kommunen samverka rejält med föreningslivet och föräldragrupper för att få till bra lösningar. Fritidsdelen i Sala är idag väldigt kostnadseffektiv, frågan är om kommunen har dragit ner för hårt? Har vi för stora barngrupper? Var finns alternativen? Kan vi samverka mer med föreningslivet för att erbjuda fler ungdomsgårdar med specialinriktningar såsom SORF, ishallen, Kulturskolan/Ung kultur möts,Sätra IFs skidor? Om vi kan erbjuda föreningar möjligheten att ha fler ungdomsledare kanske både föreningarna utvecklas mer självständigt och ungdomsgårdarna blir fler?

Gymnasie, Vuxenutbildning och Särskola
Salas Bästa är glad för att trenden äntligen har vänt, d v s att det nu är fler som väljer att gå i gymnasiet i Sala kommun istället för att gå i städerna runtomkring. Genom att förbättra erbjudanden på hemmaplan och göra bättre reklam har trenden vänt. På Ösby kommer nu allt fler praktiska inriktningar samtidigt som kommunen ska satsa på vuxenutbildning via Grönt kompetenscentrum. Här finns också särskolan som idag är integrerad med övrig skola till viss del. Vi tror på att integrera alla elever, oavsett om det gäller barn med funktionshinder eller elever som kommer från ett annat land. Vi vill kunna erbjuda individuell utveckling för alla elever och se till så att alla når sin bästa potential. Vi ser även här positivt på att fler privata utförare erbjuder verksamhet i Sala, för att Salas ungdomar inte ska behöva pendla i så stor utsträckning och för att det ger möjlighet till mångfald i val av utbildningar utan att kommunen behöver stå för hela risken med att hålla i dem. Vi vill ha kvalitativa utbildningar i Sala kommun. Det är det viktigaste.

Yrkesutbildningar och högskolestudier i Sala
Vi ser gärna att kommunen försöker ordna fler yrkesutbildningar i Sala både som kan leda till arbete i det lokala näringslivet, men även inom offentlig sektor. Vi vill även främja att kommunen gör det möjligt att arbeta inom kommunen och studera samtidigt. Det är inom den offentliga sektorn behoven skriker som mest, men även inom turismen och gröna näringar. Vi ser gärna att Sala kommun samarbetar med högskolor för att få till lokala möjligheter till att studera på distans, men ta prov i Sala t ex. Liknande det upplägg som finns i bland annat Avesta. Läs mer här>>

Lärare
Salas Bästa anser att det är rätt att läraryrket nu prioriterats i lön under flera år, det gör det mer attraktivt att bli lärare igen och lättare att konkurrera om en yrkeskategori det råder stor brist av. Men det räcker inte med det. Vi anser att det är av vikt att lärarna samverkar och har en lärande organisation, där lärare hjälper varandra och får ta fler beslut om hur de vill lägga upp undervisningen. Vi anser också att det är av vikt att vi gör det möjligt för lärare att kompetensutveckla sig. Idag fylls läroplanen på rejält med uppgifter och i och med det ställs det allt större krav på lärarna. Vi vill ha lärare med handlingsfrihet, möjlighet till kompetensutveckling och med en konkurrenskraftig lön. Men vi kommer att ställa krav på dem och kräva att vi i Sala har de bästa lärarna.

Skollokaler
Salas Bästa vill ha bra skollokaler som är anpassade efter dagens pedagogik, med modern utrustning i så stor utsträckning som möjligt. Vi vill att kommunen gör en underhållsplan för kommande renoveringsbehov och samtidigt ser över var det behövs nya skolor och varför just där. Vi vill att skollokalerna uppfyller de arbetsmiljökrav som krävs för att kunna bedriva den bästa undervisningen. Vi tror inte att det behöver vara slott som byggs, men tillräckligt bra lokaler för att lärare ska kunna möjliggöra så att elever ges chans att utvecklas individuellt, i så stor utsträckning som möjligt.