Vård & omsorg

Det bästa för Sala är en kommun där de svagaste grupperna ges möjligheter att bli starkare och bli självförsörjande och inkluderade i samhället istället för hamna i bidragsberoende, oavsett varför de hamnat där. Vi vill ha en kommun där du kan leva ett värdigt liv från vaggan till graven med många valmöjligheter och andra chans om du väljer fel. Det kräver olika satsningar i rätt tid och massor av samarbeten mellan kommunen, företagen, föreningslivet och regionen och statliga inrättningar.

ÄLDREOMSORGEN

Sala kommun får allt fler äldre, trots stora satsningar de senaste två mandatperioderna där vi öppnat alla stängda platser och byggt ett nytt äldreboende råder det platsbrist på särskilt boende. Det krävs nu flera större investeringar i nya äldreboenden för att vi ska kunna erbjuda alla en plats. Vi ser gärna att vi tillsammans med det privata företagen inom fastighetsbranschen och omsorgen kommer på flexibla och kvalitativa lösningar för att kommunen ska ha möjlighet att öka antalet platser snabbare och även möjliggöra för fler trygghetsboenden. Vi anser också att vi måste kunna erbjuda en bra arbetsmiljö och villkor samt marknadsanpassade löner för att kunna behålla och rekrytera kompetent personal till våra egna enheter både för att kunna öka boendeplatser, men även för att öka antalet anställda inom hemtjänsten. Vi tror att de som arbetar inom äldreomsorgen har massor av idéer på hur saker och ting kan bli bättre både på arbetsplatsen och för de äldre och vill att vi aktivt arbetar för att kommunen ska bli en lärande organisation, där goda idéer premieras och personalen får mer att säga till om inom sitt arbete. Nöjda medarbetare ger fler nöjda medarbetare och en bättre kvalitet till de äldre. Vi vill även att vi ställer samma krav vid upphandling av privata utförare.


LSS

För oss är lagen om särskilt stöd, självklar, vi anser att det är viktigt att alla medmänniskor i Sala kommun har möjlighet till att kunna delta i samhället. Vi anser att kommunen tar täten och samverkar med de lokala företagen för att kunna erbjuda personer med funktionsrättigheter samma levnadsstandard som alla andra och tillsammans utvecklar Sala till den bäst tillgängliga kommunen. Vi anser att kommunen ska hjälpa föreningar och företag som vill möjliggöra för fler tillgänglighetsanpassningar eller erbjuda aktiviteter för målgruppen. Vi anser att det är viktigt att kommunen arbetar med bemötande frågor och arbetar aktivt med att få bort förutfattade meningar om målgruppen och säkerställer att kommunen inte motarbetar möjligheten till att de får den hjälp som varje individ behöver för att kunna leva ett fullvärdigt liv. Vi slåss för rätten till assistans. Vi vill också se att de med färdtjänst och arbetsresor ges möjlighet till avgiftsfria resor inom kommunen! Det kan inte vara rätt att vi som är pigga får åka utan avgift medan de som har funktionshinder som gör så att de inte kan ta bussen måste betala för liknande sträcka!

INDIVID OCH FAMILJEOMSORG

Salas Bästa anser att det är viktigt att vi säkerställer att vi kan ge de som har det svårast det stöd som krävs när det behövs, samtidigt som vi kräver ansvar av den enskilde att ta tag i sitt liv i de fall det är fysiskt möjligt för att ta sig ur beroenden eller andra problem. För det krävs det att vi säkerställer att vi arbetar tillsammans med rätt insatser vid rätt tidpunkt och att enheten har rätt förutsättningar. Även här är kompetensförsörjningen en faktor att ta in i beräkningen då det råder brist på flera yrkesgrupper inom enheten. Ett tätt samarbete med arbetsförmedling, polis och arbetsmarknadsenheten, skolan, Salabostäder och hälso och sjukvården inom regionen och lokala sociala föreningar kan ge kommunen rätt verktyg.

INKLUDERING vs INTEGRATION

Salas Bästa anser att vi ska vara en växande kommun, vi välkomnar de som vill bo och leva här i Sala kommun oavsett om de är födda i Syrien eller i Möklinta. Vi anser att vi nu måste ta ansvar för de personer som ges möjlighet att få stanna i Sverige och behandlar de människor som bott och försökt att bygga ett liv här, men medmänsklig respekt och att de ges grundförutsättningar för att kunna uppfylla de motkrav som ställs på dem för att bli en del av samhället.  Vi ställer oss därför positiv till att Sala kommun har drivit ett engagerat arbete med att få in de flyktingar som kom till Sala att bli en del av vårt samhälle och satsar på att möjliggöra så att de som behöver arbetskraft och de som vill jobba träffas. Vi tror att det bästa sättet att få in nya grupper i vårt samhälle är genom att hitta gemensamma intressen istället för att titta sig blint på det som är olika. Samtidigt så är det bra om både vi som bor här och de grupper som kommer lär känna varandra väl och kan lära av varandra. Vi anser att det är viktigt att Sala kommun planerar för ett samhälle där alla ges en möjlighet att kunna göra rätt för sig. Vi vill också se blandad bebyggelse när vi planerar för hur Sala kommun ska växa i framtiden och att barn från olika delar av världen ges möjlighet att gå i fler skolor än de som ligger precis närmast. Om de människor som kommer hit ska ges möjlighet att komma in i vårt samhälle behövs möjligheten att även de kan lära känna fler svenska barn och föräldrar ges möjlighet att träffa föräldrar. Det är därför också viktigt att se på inkludering i många fler perspektiv än arbetsmarknad. Stadsplanering, skolplanering hör också dit. Vi ser till hela samhällsbygget i Salas Bästa. Som kommunalpolitiker kan vi inte påverka att det kommer människor hit från andra länder, men vi kan påverka att de som kommer får en vettig anledning att vilja bli en del av vårt samhälle och i förlängningen en resurs till vårt gemensamma samhällsbygge. 

TEKNISK UTVECKLING GER MÖJLIGHET TILL FLER VERKTYG

Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt inom omsorgen nu, mycket p g a av att det råder brist på arbetskraft och hjälpbehoven är stora. Vi anser att det är viktigt att Sala kommun tar detta på allvar och satsar på göra det möjligt för de som är intresserade att kunna utnyttja den nya tekniken, samtidigt som den nya tekniken också gör det möjligt att avlasta personalen och hitta bättre och flexiblare lösningar på både boenden och inom hemtjänsten. Robotarna är redan här och de äldre blir allt mer teknikkunniga för var generation som går. PRO har testat och haft föreläsningar i ämnet, så det finns även önskemål från de äldre att få tillgång till den tekniken och efterfrågan kommer att öka.